CBD och CBD olja

Vad är CBD?

Du har kanske hört talas om CBD och CBD olja, men vad är det egentligen? CBD står för cannabidiol och är en cannabinoid. Cannabinoider i sin tur är uppbyggda av olika kemiska föreningar som finns i den så kallade hampaplantan. I cannabisplantan (Cannabis Sativa) har man kunnat kartlägga cirka 85 cannabinoider som ännu inte har upptäckts i någon annan växt. THC (tetrahydrocannabinol) är en term som är starkt kopplad till Cannabidiol och är en typ av syra som finns naturligt i cannabisplantan. Det är även den mest kända och mest väldokumenterade cannabinoiden man känner till idag.

Vad är då så speciellt med Cannabidiol?

Cannabidiol anses nämligen som den viktigaste huvudsakliga icke-psykoaktiva komponenten i cannabisväxten. Med detta menas att cannabidiol inte ger någon berusningseffekt eller känsla av att vara “hög”. Både studier och forskning på området pågår löpande, och många forskare har länge misstänkt att det skulle kunna finnas en stor potential för en terapeutisk effekt i detta växtextrakt. Denna teori har också kunnat styrkas genom en del studier.

Vad är CBD olja?

CBD olja är en olja där huvuddelen av innehållet består av den aktiva ingrediensen Cannabidiol. För att kunna ta fram och tillverka CBD olja, behöver man först utvinna extrakt av Cannabidiol från cannabisväxten. Extraktet genomgår sedan en process där det omvandlas till en en oljeliknande konsistens som innehåller olika typer av cannabinoider i olika mängder. Mängden kommer att variera beroende på typen av växt, extraktionsmetod, lagring och ursprung. När du är redo att köpa CBD olja, kan det vara bra att veta att den finns tillgänglig med varierande koncentrationshalt och för olika användningsområden.

CBD- dess effekt och funktion i kroppen

Hur cannabidiol fungerar i kroppen

Då det löpande bedrivs forskning kring cannabis och cannabinoider, har man i samband med detta upptäckt det som kommit att kallas det endocannabinoida systemet. Det har även kunnat kartläggas att vår människokropp har en förmåga att på egen hand producera så kallade cannabinoider. Dessa kroppsegna ämnen kallas endokannabinoider.

Vissa cannabinoider från cannabisväxten, inklusive cannabidiol, fungerar som så kallade agonister. Genom att uppta en receptor (protein eller proteinkomplex) har en agonist förmågan att aktivera olika signaler i en specifik cell. Cannabidiol från cannabisplantan fungerar alltså ungefär som ett hormon eller neurotransmittor i kroppen. Skillnaden är att det i det här fallet är en så kallad icke-kroppsegen substans som har till uppgift att efterlikna eller ersätta en specifik kemisk budbärares uppgift.

Det endocannabinoida systemet (ECS)Endocannabinoid-systemet med CB1- och CB2-receptorerna i människokroppen

Det så kallade endocannabinoida systemet har alltså upptäckts tack vara den forskning som bedrivs om hur forskning om hur cannabis fungerar i vår kropp. Med hjälp av den forskning som bedrivs har man kunnat identifiera just de specifika receptorer i kroppen som påverkas av cannabinoider. De påverkade receptorerna kallas CB1- och CB2-receptorer, och förekommer i hela vår människokropp såsom i hjärnan, nervsystemet, olika organ, körtlar, matsmältningsorgan, hud och vävnader. De flesta finns dock i vår hjärna. CB1-receptorn är bland annat kopplad till vår koordinations- och rörelseförmåga, smärt- och, känslocentrum, humör, tänkande, aptit och minnesfunktion. THC, även kallad fyto-cannabinoiden är också bunden till CB1-receptorn. CB2-receptorer har i sin tur effekt på vårt immunsystem, inflammation och smärta.

Det har länge varit en teori att Cannabidiol skulle kunna ha en direkt effekt på CB2-receptorerna. Nya forskningsrön tyder dock på att Cannabidiol inte skulle ha någon direkt effekt utan istället verkar genom att få kroppen att aktivera och använda mer av sina egna cannabinoider. Det endogena cannabinoidsystemet inkluderar alltså dessa två receptorer och tros således ingå i vårt nervsystem. Detta fysiologiska system har fått sitt namn efter cannabisväxten och antas förekomma i alla däggdjur. Det endocannabinoidsystemet (ECS) i vår kropp anses nu vara ett av de viktigaste fysiologiska systemen för att uppnå och bibehålla en god hälsa. Visste du att det endocannabinoida systemet finns även hos djur? Läs mer om CBD olja för djur i vår artikel.

En kropp i balans

Det mest grundläggande för vår kropp är en kropp i balans. Att vara i balans gör att vi kan känna oss mer harmoniska, hälsosamma och glada. Det är när vår kropp är i balans som vi trivs och kan frodas. Det endocannabinoida systemet (ECS) anses vara ansvarigt för att bibehålla balansen i kroppen med hjälp av cannabinoidreceptorer som återfinns i hjärnan, det centrala och perifera nervsystemet, organ, bindväv, immunceller, körtlar, matsmältnings organet och huden. Detta tillstånd av bibehållen balans kallas inom medicin för homeostas.

Via olika receptorer kan det endocannabinoida systemet (ECS) upprätta och hålla ständig kontakt med hela vår kropp. Dessa receptorer arbetar hela tiden med att reglera och skydda kroppens stabilitet och funktion från yttre påverkansfaktorer. Det endocannabinoida systemets uppgift är alltså att stödja kroppen i dess olika interna fysiologiska processer och se till att reglera dem.

Det endocannabinoida systemet har i huvudsak fyra huvuduppgifter. Att förebygga att nervceller inte dör (neuroprotektion) stress regenerering, immun balans och homeostatisk reglering. Genom dessa områden hjälper dem vår kropp med reproduktion, smärtupplevelse, skelettet, motorik, sömnen, humöret, minnet, aptiten och immunförsvaret.

Vilken roll har CBD?

CBD kan få en stor inverkan på kroppen eftersom den är uppbyggd av cannabinoider som i sin tur påverkar vår kropps egna endocannabinoida system.

Cannabidiol är en av de viktigaste så kallade fyto-cannabinoiderna i cannabisplantan. Skulle det uppstå obalans i kroppen, är det Cannabidiol som hjälper till att stimulera cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2 som i sin tur hjälper kroppen att komma i balans. Trots att dessa är så kallade “utomkroppsliga” cannabinoider, fungerar de som ett aktivt stöd för kroppen då de påminner mycket om kroppens egna cannabinoider.

CBD oljan stimulerar alltså kroppen till att upprätthålla en inre balans. Den påverkar också ph-balansen i blodet, vår smärtuppfattning, aptitreglering, humör, energinivå, minne och framför allt immunförsvaret. Med andra ord kan det vara mycket fördelaktigt att köpa CBD i form av olja eller kapslar.

CBD-olja för djur

Som vi tidigare nämnt så är det cannabinoida systemet inte unikt för oss människor, utan förekommer hos alla däggdjur. Så ska du köpa CBD olja, varför inte investera i lite extra för både dig och ditt husdjur? Vill du veta mer om vad som gäller för CBD och djur, kan du hitta mer information om CBD olja för djur i den här artikeln.

Potentiella hälsofördelar med cannabidiol

Fördelar med Cannabidiol

Cannabidiol påstås ha många terapeutiska fördelar och anses ha en fysiologisk och biologisk effekt även vid intag av låga halter. Det finns de studier som indikerar på att CBD skulle kunna ha positiva effekter på exempelvis akne, depression och ångest. De flesta forskningsstudier utförs dock på djur. Vill du läsa mer om forskning på området så har vi samlat länkar till några studier nedan.

CBD mot inflammation och smärta?

Det finns idag flertalet testrapporter som bekräftar att Cannabidiol kan ha antiinflammatoriska och smärtstillande egenskaper även vid låga doser. I en studie publicerad i Journal of Experimental Medicine (2012) [1] fann man att cannabidiol som getts till möss och råttor skulle kunna ge en positiv effekt på smärta och kronisk inflammation.

CBD vid rökning, narkotikamissbruk och abstinenssymptom

I en dubbel blind- och randomiserad studie från 2013 [2] undersöktes det om CBD kan avhjälpa abstinensbesvär vid rökning. Resultaten visade att de rökare som använde en inhalator med cannabidiol, rökte färre cigaretter och inte heller hade något ytterligare behov av nikotin. Även hos personer som missbrukade tunga droger så som opiater, visade en liknande studie om abstinensbesvär lovande resultat [3]. Vem vet, kanske kommer man i framtiden att kunna köpa CBD olja i syfte att avvänja rökning?

CBD mot epilepsi, schizofreni och psykotiska störningar?

Det finns idag studier som pekar på att Cannabidiol skulle kunna ha positiv effekt på epilepsi-relaterade sjukdomar, såsom neurodegeneration, neuron skador och psykiska störningar. Detta är dock påståenden som kräver mer forskningsstöd.

Vi har här samlat några artiklar som beskriver CBD i relation till epileptiska anfall och dess antikonvulsiva egenskaper [4]. Dessa studier stöds även av flertalet prekliniska studier [5]. En stor nyhet är att det faktiskt finns ett läkemedel med Cannabidiol för behandling av epilepsi (Epidiolex) som befinner sig i den regulatoriska fasen [6].

Vidare visar ytterligare en studieöversikt att Cannabidiol skulle kunna ha en antipsykotisk effekt [7]. I en ny färsk studie från 2018 [8] föreslår författarna till den dubbla blind- och randomiserade studien, att Cannabidiol kan fungera som en effektiv behandling vid schizofreni. Det krävs dock ytterligare kliniska studier för att kunna bekräfta detta.

CBD och cancer

Man har sedan länge forskat på Cannabidiol och dess effekt i samband med cancerbehandling. I en artikel publicerad i British Journal of Phamacology [9] undersöker man den antitumorala effekten av cannabinoider, det vill säga om cannabinoider skulle kunna reducera och förebygga uppkomsten av tumörer. Man har även undersökt huruvida redan sjukliga celler kan hämmas i sin cancer cell-migration, och om det då går att blockera en spridning av cancerceller i kroppen och därmed förhindra att nya områden invaderas.

Forskarna tror att Cannabidiol skulle kunna vara en potentiellt bidragande faktor till framtida cancerbehandling. Om du vill veta mer om cannabidiol inom cancerforskning hittar du olika sammanställda studier här.

Hjälper CBD olja mot ångeststörningar, panikattacker och depression?

I Neurenapeutics [10] en litteraturöversikt med totalt 49 prekliniska studier samt hjärnavbildningsstudier från 2015, undersöker man sambandet mellan Cannabidiol och ångest vid exempelvis social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och panikångest. När man jämfört resultaten mellan Cannabidiol och standardiserade vedertagna läkemedel, har det inte gått att se att Cannabidiol inte visat sig ge några påtagliga biverkningar. Detta har gjort att man anser att det behövs mer forskning på området för att kunna kartlägga om Cannabidiol skulle kunna vara ett potentiellt läkemedel vid exempelvis ångeststörningar och depression.

CBD, mage och tarm

Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit har blivit allt vanligare, speciellt här i väst. Man har därför velat titta närmare på om Cannabidiol skulle kunna vara ett lovande ämne för behandling av dessa sjukdomar. I en studie som gjordes på möss har forskare undersökt om Cannabidiol har förmågan att minska inflammatorisk tarminflammation [11]. Om du vill läsa mer om forskning på detta område hittar du mer information och studier här.

CBD olja och acne

Akne är ett utbrett fenomen och uppstår delvis på grund av inflammerade och överproducerande talgkörtlar. Då cannabidiol visat sig ha viss effekt vid inflammation skulle detta kunna vara ytterligare att ett lovande användningsområde för Cannabidiol. Det har genomförts en studie där man tittat på möjligheten att Cannabidiol skulle kunna ha antiinflammatoriska egenskaper och därmed bidra till en minskad talgproduktion i huden. (Journal of Clinical Investigation och National Institute of Health [12]).

Innan du funderar på att köpa CBD olja: Risker och biverkningar

CBD olja gör dig inte ”hög”

Många ställer frågan om man kan bli berusad eller hög av att konsumera CBD olja då den utvinns ur cannabisplantan. Nej, detta är inget som du behöver oroa dig för om du står inför valet att kvalet att köpa cbd olja. Som vi tidigare skrivit om i texten ovan, så är cannabidiol inte en så kallad psykoaktiv substans. Med detta menas att cannabidiol inte har den påverkan på kroppen som ger en berusningseffekt, eller känsla av att vara “hög”.

Du kan därmed känna dig helt trygg om du vill köpa CBD olja, och behöver alltså inte vara orolig för att du skall bli “påverkad” eller skapa ett beroende av att konsumera CBD olja. Man skall dock ha i åtanke, att de flesta CBD oljor kan innehålla spår av THC. Detta kan därför vara bra att ha koll på innan du bestämmer dig för att köpa CBD olja. Det finns en lagstiftning som säger att THC-halten inte får överstiga 0,2 %. Så länge detta efterföljs anses det inte vara någon risk för dig som konsument.

Biverkningar av CBD olja

En del förstagångsanvändare av CBD olja har rapporterat att de i vissa fall upplevt en lätt brännande känsla i mun och svalg vid oralt intag. Känslan beskrivs som en liknande känsla som den när man äter starkt mat, exempelvis chili. Detta är inget farligt och är något som bör försvinna vid upprepade intag. När man gjort mindre studier har man valt att titta på eventuella biverkningar i samband med användning av Cannabidiol hos vuxna individer (några studieresultat på barn finns inte i dagsläget). Man har inte kunna påvisa några så kallade farliga biverkningar. Det man undersökt är Cannabidiol och dess eventuella påverkan på vårt centrala nervsystem, kroppens grundläggande funktioner samt sinnesstämning.

Cannabidiol anses vara en relativt säker substans i relation till sina biverkningar. Av de biverkningar som har rapporterats in är trötthet den mest förekommande. Även biverkningar såsom diarre, muntorrhet, påverkan på aptiten, viktuppgång och/eller viktnedgång har rapporterats in av kunder. CBD oljan anses fortfarande som en relativt ung produkt på marknaden. Du får gärna dela med dig till oss av din erfarenheter av CBD olja och vad den haft för inverkan på din hälsa. Vi vill gärna ta del av just dina erfarenheter på området.

Interaktioner mellan Cannabidiol och andra läkemedel

Vi kan inte uttala oss i denna fråga då vi inte är några läkare, utan enbart agerar som återförsäljare. Vi hänvisar därför dig som redan tar något läkemedel och går i tankarna på att köpa och börja använda cannabidiol, att ta kontakt med din läkare eller annan sjukvårdskunnig för konsultation, om du är osäker på eventuella interaktioner mellan olika läkemedel och cannabidiol.

CBD oljedroppar eller CBD oljekapslar?

Ska man köpa CBD oljedroppar eller CBD-oljekapslar? Vilken typ av CBD du bör investera i är helt upp till dig som kund. Här presenterar vi två olika typer av CBD preparat, CBD oljedroppar och CBD oljekapslar. Kanske tillhör du dem som föredrar att ta något i flytande form, framför att svälja en tablett. I så fall kan du välja våra CBD oljedroppar. För att uppnå bästa effekt skall CBD oljedroppar droppas direkt under tungan och verka i några minuter. Vi rekommenderar minst 5 till 20 minuter. Du bör inte äta eller dricka något under tiden som dropparna verkar.

Fördelar med CBD oljedroppar

Fördelen med CBD oljedroppar är att de kommer i flytande form, i en flaska med hygienisk pipett som gör den enkel och behändig att använda och att reglera mängden vid dosering och intag. En annan fördel med att köpa CBD oljedroppar är att de går att använda även för utvärtes bruk direkt på huden, detta tack vare dess hudvänliga egenskaper.

Fördelar med CBD oljekapslar

CBD oljekapslarEn kapsel är och andra sidan betydligt enklare och smidigare att ta, du slipper jox med en pipett och den är behändig att ha med på resande fot. Den kräver helt enkelt inte lika mycket jobb. Vi rekommenderar dock att du tar den med rikligt med vatten.

CBD oljekapslar är också ett bra alternativ om du vill ha något helt utan smak. Våra CBD oljekapslar är nämligen både helt smak- och luktfria. Vidare rekommenderar vi att du väljer en produkt som är baserad på ekologisk hampfröolja och berikad med cannabidiol. Har du ingen speciell preferens för den ena eller andra produkten, varför inte testa båda två?

Doseringen av CBD olja

För det första är det viktigt att ta reda på vilken effekt det är man vill uppnå. Läs noga instruktionerna på förpackningen och följ anvisningarna för just din produkt. När det kommer till dosering av CBD olja så är det rekommenderat att börja med en lägre startdos, och sedan succesivt öka på allt eftersom.

Såhär skulle en doseringen för den första veckan av oralt intag av CBD oljedroppar kunna se ut:

 • Första dagen: 1 droppe
 • Andra dagen: 1+1 droppar
 • Tredje dagen: 1+2 droppar
 • Fjärde dagen: 2+2 droppar
 • Femte dagen: 2+3 droppar
 • Sjätte dagen: 3+3 droppar
 • Sjunde dagen: 3+4 droppar

Detta är som sagt ett exempel, följ alltid angivna instruktioner och öka på doseringen tills du uppnått önskad effekt, eller tills du kommit upp i rekommenderad maxdosering. Du kan också sprida ut ditt dagliga intag på flera tillfällen under dagen, exempelvis tre gånger om dagen, morgon, middag och kväll. Det som är fördelen med att köpa CBD oljedroppar är att de visat sig ge en positiv effekt även vid låga doser.

Doseringen av individuell

Det är alltså högst individuellt vid vilken dosering som just du börjar känna av en positiv effekt. Du får helt enkelt pröva dig fram och var noga med att inte överdosera. Vi rekommenderar inte att du tar mer än Mer än 30 CBD oljedroppar per dag. När det gäller våra CBD-oljekapslar ligger vårt rekommenderade dagliga intag på 1-2 kaspar, inte mer. Efter ca 2 månaders kontinuerligt användande av antingen CBD oljedroppar eller CBD oljekapslar bör du kunna utvärdera vilken dos som är den optimala för just dig och vad som fungerar bäst. Det kan också ha betydelse när på dygnet som du väljer att ta dina oljedroppar eller oljekapslar. En del mår bättre av att ta dem på morgonen, andra innan de går och lägger sig. Testa dig fram.

Förvaring och hållbarhet

Hur länge håller CBD olja?

Generellt skall CBD olja som är öppnad förbrukas inom 12 till 24 månader efter öppnandet. Du bör dock alltid kolla på etiketten på din produkt vad som gäller.

Hur håller sig CBD olja bäst bevarad?

En öppnad CBD olja bör ej utsättas för direkt solljus och förvaras bäst torrt och mörkt, alternativt i kylen.

Köpa CBD olja

Vad ska man leta efter när man ska köpa CBD olja?

CBD olja har under de senaste åren fått alltmer uppmärksamhet och intresset har skjutit i höjden. Det finns en hel del saker som kan vara bra att ha i åtanke och som kan vara till hjälp för dig som funderar på att köpa CBD olja. Här följer några punkter på vad som kan vara bra att ha koll på innan du genomför ditt köp.

Kvaliteten på CBD oljan

Kvalitet är A och O. Det kan därför vara värdefullt att ta reda om just den CBD olja som du vill köpa innehåller några onödiga tillsatser såsom exempelvis GMO, transfetter eller konserveringsmedel. När du ska köpa CBD olja bör den också ha ett ekologiskt ursprung och vara framtagen på ett sätt som bevarar alla de ingredienser som är till för att på bästa sätt tillgodose din kropp dess utlovade effekt. Dessa ingredienser inkluderar cannabidiol, terpener, flavonoider och fenoler, då dessa anses bidra till en högkvalitativ produkt som kan ge dig en positiv effekt även vid intag av låga doser.

CBD och dess koncentration

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din produkt bör innehållet vara så rikt på cannabidiol och THC som möjligt. Lägg noga märke till att rådande lagstiftning anger en gräns för halten av THC. Denna ligger på 0,2%. Meningen med dessa CBD produkter är inte att uppnå en berusningseffekt eller rus, utan de är hälsopreparat.

CBD olja kan också innehålla varierande halter av cannabidiol. De halter som är vanligt förekommande är 2%, 5% och 10%. Det kan vara bra att börja med den lägsta dosen på 2% för att känna efter vad som fungerar bäst just för dig och din kropp. Detta gäller både vid användning av CBD oljedroppar och CBD oljekapslar.

CBD och märkning

När det gäller märkningen, så är den minst lika viktig som innehållet. Hur ska vi annars kunna vara säkra på vad det är vi köper? En bra etikett skall ange den totala produktmängden, tillverkningsdatum och produktionsnummer. Håll också utkik efter cannabinoidhalten som vi precis nämnt här ovan. Den skall alltid med finns på produktetiketten och skall vara enkel att hitta och lätt att utläsa.

En korrekt märkningen gör att vi lättare kan få en bättre uppfattning av tillverkaren bakom produkten. Det inger mer förtroende och ett seriösare intryck med en korrekt och välmärkt produkt. Etiketten kan också ge en fingervisning om företagets kvalitetskontroller och tillverkning.

Utvinningsprocessen

Hampaväxten i sig är inte speciellt svår att odla fram. Det är en relativt robust och tålig växt som kräver minimalt med skötsel. Som vi skrivit om tidigare är det fördelaktigt med en hampaplanta som är odlad under ekologiska förhållanden . Det bidrar till att vi får en “ren” slutprodukt. När det kommer till extraktionsmetoden så brukar man dela in den i tre olika metoder. Koldioxidutvinning, Etanolutvinning (alkohol) och Oljeextraktion.

Laboratorietester och analyser

Vi alla vill väl försäkra oss om att det vi köper är så bra och säkert som möjligt för våra kroppar? Ta reda på vem som är tillverkaren och kolla upp deras laboratorietester och analyser. Hur säkerställer de till oss konsumenter att produkten är korrekt framställd och följer de rådande regelverk? Du som kund skall kunna känna dig trygg med att din produkt inte blivit kontaminerad av bakterier eller andra föroreningar som kan innebära en hälsofara.

Ansvarsfriskrivning

Enligt den rådande lagstiftning som finns inom EU har vi ej möjlighet att svara på specifika frågor om CBD olja i samband med eventuell diagnos, prevention och/eller behandling av sjukdom. Konsultera med din läkare vid eventuella frågor. Vi på cannabis-olja.se är inte utbildade läkare eller homeopater och de produkter vi säljer är inte godkända som läkemedel. Vi agerar enbart som återförsäljare och det är du som konsument som själv ansvarar för inköp och tillämpning av våra produkter.

Den information som vi presenterar här kan inte ersätta en läkare eller annan alternativ auktoriserad vårdutövare. Vidare tar vi inget ansvar vid eventuella problem eller påverkan som uppstår vid användning av våra produkter. Det är ditt ansvar som konsument att noga informera dig om produkten/-erna innan du genomför ditt köp hos oss. Den information om cannabidiol och CBD olja du hittar hos oss, är baserad på erfarenhetsrapporter, recensioner från kända institutioner, studier och undersökningar

Källor


 1. Xiong, W., Cui, T., Cheng, K., Yang, F., Chen, S. R., Willenbring, D., Guan, Y., Pan, H. L., Ren, K., Xu, Y., … Zhang, L. (2012). Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. The Journal of experimental medicine, 209(6), 1121-34.
 2. Morgan, C.J., Das, R.K., Joye, A., Curran, H.V., Kamboj, S.K. (2013). Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings. Addict Behav. 38(5), 2433-6.
 3. Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A. F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2015). Early Phase in the Development of Cannabidiol as a Treatment for Addiction: Opioid Relapse Takes Initial Center Stage. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 12(4), 807-15.
 4. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/02/02/cannabidiol-minskade-svara-epilepsianfall/
 5. Devinsky, O., Cilio, M. R., Cross, H., Fernandez-Ruiz, J., French, J., Hill, C., Katz, R., Di Marzo, V., Jutras-Aswad, D., Notcutt, W. G., Martinez-Orgado, J., Robson, P. J., Rohrback, B. G., Thiele, E., Whalley, B., … Friedman, D. (2014). Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 55(6), 791-802.
 6. https://www.aesnet.org/meetings_events/annual_meeting_abstracts/view/2414222
 7. Iseger, T.A., Bossong, M.G., (2015). A Systematic Review of the Anti-Psychotic Properties of Cannabidiol in Humans. Schizophr. Res, (162)1-3), 153-61.
 8. McGuire, P., Robson, P., Cubala, W.P., Vasile, D.,Dugald Morrison, P., Barron, R., Taylor, A., Wright, S. (2018) Cannabidiol (CBD) as an Adjunctive Therapy in Schizophrenia: A Multicenter Randomized Controlled Trial. American Journal of Psychiatry, 175:3, 225-231
 9. Massi, P. , Solinas, M. , Cinquina, V. and Parolaro, D. (2013), Cannabidiol as potential anticancer drug. British Journal of Clinical Pharmacology, 75: 303-312. doi:10.1111/j.1365-2125.2012.04298.x
 10. Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 12(4), 825-36.
 11. Lehmann C, Fisher NB, Tugwell B, Szczesniak A, Kelly M, Zhou J. (2016) Experimental cannabidiol treatment reduces early pancreatic inflammation in type 1 diabetes. Clin Hemorheol Microcirc. 64(4):655-662. doi: 10.3233/CH-168021.
 12. Oláh, A., Tóth, B. I., Borbíró, I., Sugawara, K., Szöllõsi, A. G., Czifra, G., Pál, B., Ambrus, L., Kloepper, J., Camera, E., Ludovici, M., Picardo, M., Voets, T., Zouboulis, C. C., Paus, R., … Bíró, T. (2014). Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. The Journal of clinical investigation, 124(9), 3713-24.